Meervoudige Intelligentie

Meervoudige intelligentie
Het begrip intelligentie kennen we allemaal uit het dagelijks spraakgebruik. Daarnaast kun je intelligentie meten via gestandaardiseerde tests. Meervoudige intelligenties De resultaten worden uitgedrukt in quotiënt. Een IQ van 100 is normaal. Een eind eronder ben je zwakbegaafd en ver daarboven hoogbegaafd. Dat is het dan...

Begin jaren tachtig ontwikkelde de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zijn theorie van meervoudige intelligentie. Intelligentie is voor hem de bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets bestaands aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen blijken dat op verschillende manieren te doen. Dat komt door de wijze waarop zij gebruik maken van een reeks verschillende intelligenties. Die zijn voor ieder persoon even uniek als een vingerafdruk. De mate waarin ze onderling in sterkte, mogelijkheden en samenwerking variëren, verschilt van mens tot mens.

Anders gezegd, ieder mens heeft zijn eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties. Elke intelligentie kan aan sterkte winnen, zij het niet ongelimiteerd. Intelligenties zijn dus op zekere hoogte ontwikkelbaar. Neurologisch onderzoek bij o.a. veteranen met een hersenbeschadiging bood steeds sterkere aanwijzingen voor het bestaan van deze vermogens of intelligenties.

Verschillende intelligenties
Onder elke intelligentie staan kenmerkende interesses van personen die de betreffende intelligentie sterker ontwikkeld hebben.

Verbaal-Linguïstische intelligentie
Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen

De vraag is niet hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent.
Logisch-Mathematische intelligentie
logisch denken, cijfers, experimenteren

Visueel-Ruimtelijke intelligentie
tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven

Muzikaal-Ritmische intelligentie
muziek luisteren, maken, componeren, herkennen

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans

Naturalistische intelligentie
dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen

Interpersoonlijke intelligentie
zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven

Intrapersoonlijke intelligentie
eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

Verbaal-Linguïstische intelligentie
Verbaal-Linguïstische intelligentie Een kind dat sterk verbaal-linguïstisch intelligent is, richt zich primair op taal; op dat wat hij of zij hoort en op wat gezegd wordt. Dit kind geniet van lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het is gevoelig en ontvankelijk voor talige informatie en heeft als het ware een 'radar' om nuances en niveaus in taaluitingen snel aan te voelen.

Je doet deze kinderen een plezier met taallessen en het gebruiken van taal (mondeling en schriftelijk) als middel bij het uitvoeren van allerlei soorten leeractiviteiten. Deze intelligentie drukt zich onder meer uit in het vertellen van verhalen en grappen, discussiëren, gedichten schrijven en voordrachten houden.

Sophie is iemand met een sterk ontwikkelde verbaal-linguïstische intelligentie. Zij richt zich op taal, wat ze hoort, op wat er gezegd wordt. Ze luistert naar de manier waarop de kinderen zich uitdrukken, wat ze precies zeggen en hoe ze hun belevingen, gedachten en gevoelens verwoorden. Sophie let op taalpatronen en intonatie.

Logisch-Mathematische intelligentie
Logisch-Mathematische intelligentie Een kind dat sterk logisch-mathematisch intelligent is, geniet van het oplossen van problemen en het vaststellen van verbanden. Typerend voor deze intelligentie is o.a. het creëren van, denken over en oplossen van problemen; het analyseren van objecten en situaties; het gebruik maken van abstracte symbolen; het ontdekken en gebruiken van algoritmes en het planmatig problemen aanpakken.

Je doet deze kinderen een plezier door ze planmatig problemen op te laten lossen en ze objecten en situaties te laten analyseren. Zij voelen zich immers aangetrokken tot cijfers, verbanden en problemen.

Mirjam is iemand met een sterk ontwikkelde logisch-mathematische intelligentie. Zij voelt zich van nature aangetrokken tot en op zijn gemak met allerlei soorten rekenopgaven, puzzels, logische problemen en dat soort dingen. Ze is goed in cijferen en hoofdrekenen. Ze heeft bovendien een sterke affiniteit met een logische, planmatige benadering van allerlei soorten vragen en problemen.

Visueel-Ruimtelijke intelligentie
Visueel-Ruimtelijke intelligentie Een kind dat sterk visueel-ruimtelijk intelligent is, geniet van ontwerpen, tekenen, kleuren, combineren, objecten ordenen, poppetjes en figuurtjes tekenen en heeft vaak een goed richtingsgevoel.

Je doet deze kinderen een plezier als ze zich kunnen uitdrukken door collages te maken, decoreren, pagina's op te maken en landkaarten te maken. Zij voelen zich immers aangetrokken tot ruimtelijke relaties, vormen, kleuren, grootte en richting.

Samuel is iemand met een sterk ontwikkelde visueel-ruimtelijke intelligentie. Hij concentreert zich allereerst op ruimtelijke verhoudingen, op kleuren en op vormen. Zijn oog valt van nature op de ruimte die hij betreedt, de onderlinge verhoudingen van objecten in die ruimte, visuele patronen (bijvoorbeeld in behang, plafonds, enz. enz.), inrichting, kleurarrangement, de wijze waarin de ruimte en de inrichting vormgegeven is. Hij heeft een sterk ontwikkeld oog voor visuele elementen, visuele informatie. Hij kan in gedachten driedimensionale oplossingen voor ruimtelijke vragen en problemen visualiseren en voor zich zien hoe 't zal worden.

Muzikaal-Ritmische intelligentie
Muzikaal-Ritmische intelligentie Een kind dat sterk muzikaal-ritmisch is, geniet van het luisteren naar en/of het maken van muziek in velerlei vormen en waardeert muziek in het algemeen.

Je doet deze kinderen een plezier door ze een muziekinstrument te laten spelen, liedjes te zingen en melodieën en teksten te laten componeren.

Lucas is iemand met een sterk ontwikkelde muzikaal-ritmische intelligentie. Hij 'denkt' muzikaal. Dikwijls hoort hij muziek in zijn hoofd. Vaak heeft hij muzikale associaties, fluit, zingt, neuriet hij. Ook drumt hij op en met alles wat los en vast zit. Ritmes trommelen met z'n vingers, dat soort dingen. Hij neemt graag deel aan muziekactiviteiten, voordrachten, musicals e.d.

Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie Een kind dat sterk lichamelijk-kinestetisch is, geniet van fysieke activiteiten, praktische 'doe'-activiteiten, toneelspelen en het ontwikkelen van fysieke vaardigheden.

Je doet deze kinderen een plezier door het leren te baseren op fysieke ervaringen. Lichamelijk-kinesteten voelen zich immers aangetrokken tot beweging, lichaamstaal, practische handelingen en doe-activiteiten.

Naomi is iemand met een sterk ontwikkelde lichamelijk-kinestetische intelligentie. Zij focust vaak als eerste op de lichamelijke indrukken van kinderen... de manier waarop ze in hun vel steken, bewegen, zich fysiek uitdrukken: wat hun lichaamstaal voor informatie geeft. Ze geeft kinderen graag de gelegenheid actief bezig te zijn. "Materiaal moet je voelen, ervaren, manipuleren en bewerken" is haar uitgangspunt. En van leren met hoofd, hart en handen vindt ze die handen wel heel belangrijk.

Naturalistische intelligentie
Naturalistische intelligentie Een kind dat sterk naturalistisch is, voelt zich sterk aangetrokken tot planten, dieren, landschappen en natuurlijke fenomenen zoals weer, klimaat, stenen e.d. Aan deze intelligentie is ook het vermogen verbonden snel overeenkomsten en verschillen waar te nemen en te classificeren.

Je doet deze kinderen een plezier door ze activiteiten te laten doen met betrekking tot het verzamelen, analyseren, bestuderen en zorgen voor planten en dieren.

Susanne is iemand met een sterk ontwikkelde naturalistische intelligentie. Zij voelt zich spontaan aangetrokken tot natuurlijke elementen in de omgeving. Ze reageert als vanzelf op allerlei natuurlijke stimuli. Ze herkent en classificeert vrij specifieke soorten en heeft oog voor detail.

Interpersoonlijke intelligentie
Interpersoonlijke intelligentie Een kind dat sterk interpersoonlijk is, geniet van werken met, zorgen voor en leren met anderen. Ze hebben een natuurlijke radar voor behoeften, intenties, gevoelens en wensen van anderen en stemmen daar gemakkelijk op af.

Je doet deze kinderen een plezier door ze te laten communiceren, contact te hebben en ervaringen uit te wisselen met derden.

Eric is iemand met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke intelligentie. Hij let als eerste op non-verbaal gedrag, op wat kinderen uitstralen. Of ze zich prettig voelen of juist niet, of ze aandacht voor elkaar hebben. Hij is ook geïnteresseerd in hoe de kinderen samenwerken, hoe ze rekening houden met elkaar. Eric let op welbevinden en betrokkenheid. Op sfeer en groepsklimaat.

Intrapersoonlijke intelligentie
Intrapersoonlijke intelligentie Een kind dat sterk intrapersoonlijk is, geniet van afzondering, stilte, contemplatie, reflectie en van de gelegenheid om innerlijke ervaringen en gedachten te kunnen verkennen.

Je doet deze kinderen een plezier door bij het leren een beroep te doen op stemmingen, herinneringen, intuïties, waarden, gevoelens en fantasieën.

Harrie is iemand met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie. Hij is veelvuldig in contact met zijn 'binnenwereld', zoals hij dat graag noemt; de continue stroom van gedachten, gevoelens, impressies, stemmingen, waarnemingen. Daar neemt hij graag de tijd voor. Stilstaan bij jezelf, weten wat er in je leeft, bewust worden van en focussen op je gewaarwordingen, dat leeft voor hem. Stiltetijd; tijd om dingen rustig op een rijtje te zetten, aandacht voor jezelf vindt hij dan ook heel belangrijk.